ADVISORY ON BANK DEPOSITS

SIMPLE AND PRACTICAL REMINDERS TO SAFEGUARD YOUR DEPOSITS:

 • Only banks are allowed by law to accept deposits from the public. If in doubt, you may inquire from the Financial Consumer Affairs Group of the Bangko Sentral ng Pilipinas or the Depositors Assistance Bureau of the Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) at the contact details shown below.
 • Deal directly with bank employees within the premises of the bank.
 • The rate of interest paid by banks to deposits and other terms and conditions vary among banks.
 • It is best to deposit in a bank offering rates generally comparable with those of other banks.
 • The higher the rates, the higher the risk.
 • Offers that sound too good to be true may not be true at all.
 • Be wary of offers of unrealistically high interest rates or expensive gifts, such as cars, local or foreign trips, etc., in addition to interest, in exchange for your deposit.
 • Always keep in safe place the proof of your deposits such as passbooks, copies of deposit slips, certificates of time deposit or confirmation statements (if transaction is done through internet).
 • Bank deposits are insured up to P500,000.00 per individual depositor by the PDIC.
For further inquiries, you may contact the following:

The Head
Financial Consumer Affairs Group,
Supervision and Examination Sector, BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel. No.: local 2584

The Section Chief
Depositors Assistance Bureau
PHILIPPINE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
PDIC Extension Office, 10th Floor, SSS Building, Ayala Ave. corner V.A. Rufino St.,
E-mail: - Tel.No.: to 31PAALALA SA MGA DEPOSITORS

TANDAAN ANG MGA SUMUSUNOD UPANG MAPANGALAGAAN ANG INYONG DEPOSITO:

 • Bangko lamang ang pinahihintulutan ng batas na tumanggap ng deposito mula sa publiko. Kung may pagdududa, maaaring magtanong sa mga ahensiyang nakalista sa ibaba.
 • Makipag-transaksyon lamang sa loob ng tanggapan o opisina ng mga bangko at sa kanilang mga empleyado.
 • Iba-iba ang interes at kondisyon na inaalok ng mga bangko sa mga deposito.
 • Makakabuti na magdeposito sa bangko na ang ibinabayad sa interes sa deposito ay di nalalayo sa ibang mga bangko.
 • Huwag ipagsapalaran ang inyong deposito sa mga bangko na nagbibigay ng napakataas na interes sa deposito o kaya'y nagbibigay ng mga mamahaling regalo tulad ng kotse, libreng byahe, at iba pa, upang makakuha ng deposito.
 • Kung ang alok ay napakaganda, malamang na ito ay hindi matutupad.
 • Itago ang katibayan ng deposito gaya ng passbook o "libreta de banco", kopya ng "deposit slip", at sertipiko o katibayan ng "time deposit" sa isang ligtas na lugar.
 • Nakaseguro ang deposito sa bangko hanggang P500,000.00 bawat depositor sa Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC).
Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

The Head
Financial Consumer Affairs Group,
Supervision and Examination Sector, BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel. No.: local 2584

The Section Chief
Depositors Assistance Bureau
PHILIPPINE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
PDIC Extension Office, 10th Floor, SSS Building, Ayala Ave. corner V.A. Rufino St.,
E-mail: - Tel.No.: to 31PAHIBALO SA DEPOSITO SA BANGKO

SAYON UG PRAKTIKAL NGA PAHINUMDOM SA PAGMATNGON SA IMONG DEPOSITO:

 • Mga bangko lamang ang gitugotan sa balaod sa pagdawat ug mga deposito gikan sa publiko. Kung naay pagduda, palihug pangutana pinaagi sa mga ahensya sa ilalum.
 • Pakigsabot ug deretso sa empleyado sa bangko sulod mismo sa buhatan o opisina sa bangko.
 • Managlahi ang mga bangko sa porsyento sa interes nga gibayad sa mga deposito, ingon man sa termino ug kondisyon sa deposito.
 • Labing maayo ang pagdeposito sa bangko nga nagtanyag ug susama o halos kapariha nga porsyento sa ubang mga bangko.
 • Kon mas taas ang porsyento, mas taas sab ang risgo.
 • Ang mga tanyag nga nindot kaayo paminawon kon matinuod, kalagmitan dili tinuod.
 • Pagbantay sa mga tanyag nga sobra kataas ang porsyento sa interes, o tanyag sa mga mahal nga gasa sama sa sakyanan, bakasyon lokal o sa mga langyaw nga dapit ug uban pa nga idugang sa interes, baylo sa imong deposito.
 • Tipigi kanunay sa luwas nga lugar ang kamatuoran sa imong mga deposito susama sa passbooks, kopya sa deposit slips, certificates of time deposit, confirmation statements (kon ang imong mga tansaksyon gipaagi sa internet).
 • Ang mga deposito sa bangko gisegurado hangtod sa P500,000 matag tawo sa Philippine Deposit insurance Corporation (PDIC).
Alang sa dugang pangutana, mahimo nimong tawgon ang mosunod:

The Head
Financial Consumer Affairs Group,
Supervision and Examination Sector, BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel. No.: local 2584

The Section Chief
Depositors Assistance Bureau
PHILIPPINE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
PDIC Extension Office, 10th Floor, SSS Building, Ayala Ave. corner V.A. Rufino St.,
E-mail: - Tel.No.: to 31PAKA-AMMO MAIPANGGEP ITI DEPOSITO TI BANGKO

 • Bangko laeng ti mabalin nga agawat ti deposito manipud iti publiko. No saan nga sigurado mabalin a damagen dagiti ahensya nga nakasurat ditoy baba.
 • Dagiti empleyado laeng ti bangko nga adda iti uneg ti opisina ti bangko ti kasao maipanggep iti deposito.
 • Maduma-duma ti interes nga ibay-bayad dagiti bangko ken "terms & conditions" maipanggep ti deposito.
 • Nasay-saayat nga ag-deposito idiay bangko nga agbayad iti interes nga saan a nangato unay, no ikumpara iti interes nga ibaybayad dagiti sabali nga bangko.
 • No nangato unay ti interes, mabalin nga nangato met ti risgo na.
 • Dagiti napintas unay nga "offer" ket mabalin nga saan nga agpayso.
 • Agannad nga ag-deposito idiay bangko nga agbayad iti dakkel unay nga interes, wenno mangited ti nangingina nga regalo a kas iti kotse, libre nga biyahe, tapno makaala da iti deposito.
 • Idulin ken alwadan dagiti importante nga papeles ti deposito a kas iti passbook wenno "libreta de banco", kopya ti "deposit slip", ken sertipiko ti "time deposit" wenno "confirmation statements" (no ti transaksyon ket naaramid babaen iti "internet") iti natalged nga lugar.
 • Dagiti deposito ket nakaseguro iti Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) inggana P500,000.00 kada maysa nga depositor.
Para kadagiti dadduma pay nga masapul nga maamoan, umawag wenno sumurat kadagitoy sumasaganad:

Alang sa dugang pangatuna mahimo nimong tawgon ang mosunod:

The Head
Financial Consumer Affairs Group,
Supervision and Examination Sector, BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel. No.: local 2584

The Section Chief
Depositors Assistance Bureau
PHILIPPINE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
PDIC Extension Office, 10th Floor, SSS Building, Ayala Ave. corner V.A. Rufino St.,
E-mail: - Tel.No.: to 31