ADVISORY

PRACTICAL REMINDERS TO PROTECT YOUR FINANCIAL INVESTMENTS

 1. Know the financial product that you plan to invest in, particularly the terms and conditions in fine print. Do not invest if you do not understand the product or any of its terms and conditions.
 2. Do not be enticed by the promise of extremely high returns. Understand that the higher the return on investments, the greater the risk.Avoid pyramiding investment schemes, including internet-based, that induce investors to recruit others in exchange for more income.
 3. Make sure that the actual investment product/instrument, if sold in the Philippines, is registered with the Securities and Exchange Commission (SEC), or thas the prior approval of the Insurance Commission in the case of insurance products.A Certificate of Incorporation from the SEC does not automatically mean that its investment products/instruments are authorized by the SEC.
 4. Check the background of the issuing entity and the people behind it. Investment products issued by banks should be authorized by the Banko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 5. Deal only with solicitors, agents and brokers licensed by the SEC, or with employees authorized by banks if the product is bank-issued.
 6. Investment products/instruments are not insured by the Philipine Deposit Insurance Corporation.
 7. Keep proof of investments such as official receipts, investment contracts, certificates of participation, and the like, in a secure place.
For additional information, please access the websites of BSP (www.bsp.gov.ph), SEC (www.sec.gov.ph) and IC (www.insurance.gov.ph).

For further inquiries, you may contact the following:

The Head
Financial Consumer Affairs Group, CSSS, Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel.No.: local 2584; (DL)

The Director
Corporation Finance Department
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SEC Bldg. EDSA, Greenhills, Mandaluyong City
E-mail: - Tel. No.:

The Head
Public Assistance and Information Division
INSURANCE COMMISSION, 1071 United Nations Ave., Manila 1000
E-mail: - Tel. No.: to 70 local 103 or 104PAALALA

MGA DAPAT TANDAAN UPANG MAPANGALAGAAN ANG INYONG "FINANCIAL INVESTMENTS"

 1. Pag-aralang mabuti ang "financial product" na inaalok. Unawaing mabuti ang mga termino at kondisyones na nakaimprenta sa dokumento. Huwag bumili kung hindi naiintindihan ang produkto o anumang termino at kondisyones nito.
 2. Kung ang alok ay napakaganda, malamang na ito ay hindi matutupad. Iwasan ang "pyramiding", kasama na ang mga produktong binebenta sa "internet", na nanghihikayat na kumuha ng iba pang "investors" kapalit ng mas malaking kita.
 3. Siguraduhin na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga "investment product" na inaalok, kasama na ang mga binebenta sa "internet". Kung ang produkto ay insurance, ito ay dapat may pahintulot ng Insurance Commission (IC). Ang pagkakaroon ng isang kumpanya ng "Certificate of Incorporation" na galing sa SEC ay hindi nangangahulugan na ang "investment product" ng naturang kumpanya ay may pahintulot ng SEC.
 4. Kilalaning mabuti ang kumpanyang pinanggalingan ng "investment product" at ang mga taong nagpapatakbo nito. Ang mga "investment product" na galing sa mga bangko ay dapat may pahintulot ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 5. Makipag-transaksyon lamang sa mga ahente o "broker" na lisensyado ng SEC. Kung ang "investment product" ay galing sa mga bangko, makipag-transaksyon lamang sa mga empleyadong may pahintulot ng mga naturang bangko.
 6. Ang mga "investment product" ay hindi nakaseguro o "insured" sa Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC).
 7. Itago ang katibayan ng "investment" tulad ng resibo, kontrata, kasunduan o "certificate" at mga dokumentong kahalintulad nito, sa isang ligtas na lugar.
Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong bumisita sa "website" ng BSP (www.bsp.gov.ph), SEC (www.sec.gov.ph) at IC (www.insurance.gov.ph).

Para sa iba pang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

The Head
Financial Consumer Affairs Group, CSSS, Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel.No.: local 2584; (DL)

The Director
Corporation Finance Department
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SEC Bldg. EDSA, Greenhills, Mandaluyong City
E-mail: - Tel. No.:

The Head
Public Assistance and Information Division
INSURANCE COMMISSION, 1071 United Nations Ave., Manila 1000
E-mail: - Tel. No.: to 70 local 103 or 104PAHIMANGNO

MGA PAHINUMDOM SA PAGPANALIPOD SA INYONG MGA PAMUHUNAN

 1. Ilha ug maayo ang financial products nga buboan sa imong puhonan, labi na gayod ang mga termino ug mga kondisyon nga pino pagkasulat. Ayaw pamuhunan kon dili nimo masabtan ang produkto o bisan hain sa iyang mga termino ug mga kondisyon.
 2. Ayaw pahaylo sa saad nga dakong ganansya. Hibaloi nga kon dako ang ganansya, daku ang kuyaw. Likayi ang pamuhunan nga amgid sa pyramid, apil ang sa internet, nga nanghaylo sa mamumuhonan sa pagdani ng uban pang tawo baylo sa mga dakong kita.
 3. Seguroa nga ang aktuwal na produkto o instrumento sa pamuhonan, kon gibaligya sa Pilipinas, narehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC), o dunay nahiunang pagtugot sa Insurance Commission kon kini mga insurance products. Ang Certificate of Incorporation gikan sa SEC dili awtomatik nagpasabot nga ang instrumento o produkto sa pamuhunan awtorisado ng SEC.
 4. Susiha ang kompaniya ug ang mga tawo nga nagpaluyo niini. Ang mga investment products nga gikan sa mga bangko kinahangian awtorisado sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 5. Pakigsabot lamang sa mga solicitors, agents, ug mga brokers nga lisensyado sa SEC, o mga empleyado nga awtorisado sa bangko kon ang produkto gikan sa bangko.
 6. Ang mga produkto/instrumento sa pamuhunan dili gisegurado sa Philippine Deposit Insurance Corporation.
 7. Tipigi ang pruyba sa pamuhunan sama sa official receipts, investment contracts, certificates of participation sa usa ka luwas nga dapit.
Alang sa dugang kasayoram, adtoa lang ang mga website sa BSP (www.bsp.gov.ph), SEC (www.sec.gov.ph) ug IC (insurance.gov.ph).

Alang sa dugang pangutana, kontaka lang ang mga mosunod:

The Head
Financial Consumer Affairs Group, CSSS, Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel.No.: local 2584; (DL)

The Director
Corporation Finance Department
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SEC Bldg. EDSA, Greenhills, Mandaluyong City
E-mail: - Tel. No.:

The Head
Public Assistance and Information Division
INSURANCE COMMISSION, 1071 United Nations Ave., Manila 1000
E-mail: - Tel. No.: to 70 local 103 or 104PAKDAAR

DAGITI PRAKTIKAL NGA PAMMALAGIP TAPNO MAANNADAN DAGITI "FINANCIAL INVESTMENTS" TAYO

 1. Amwen a nalaing dagiti "financial products" nga serkan, nangnangruna dagiti "terms and conditions" nga nakasurat iti kontrata. Saan ka nga sumrek iti "financial product" no di mo nga maawatan daytoy ken dagiti "terms and conditions" na.
 2. Agalwad kadagiti kari a nangato nga ganansya. Laglagipen nga nangatngato ti risgo ti nangato nga ganansya. Alwadam dagiti "pyramiding" kasta met dagiti mabasbasa iti internet, nga mangsulisog nga agimbitar pay iti ad adu nga "investors"" kasukat ti dakdakkel nga ganansya.
 3. Siguraduen nga nakarehistro iti Securities and Exchange Commission (SEC) dagiti produkto nga gatangen wenno adda pammalubos ti Insurance Commission (IC) no insurance ti gatangen. Laglapipen nga ti Certificate of Incorporation nga aggapu iti SEC ket saan nga pammaneknek nga nakarehistro iti SEC dagitoy nga "investment products".
 4. Amwen ti kompanya nga mangilaklako iti "investment products" ken dagiti tao ti likod daytoy a kompanya. Nu bangko ti aglako ti produkto, biruken ti pammalubos ti Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 5. Makitransaksyon laeng kadagiti solisitor, ahente wenno broker nga lisensiyado iti SEC, wenno dagiti awtorisado nga empleyado iti bangko.
 6. Saan nga nakaseguro dagiti "investment products" iti Philippine Deposit Indurance Corporation.
 7. Idulin ken annadan dagiti pruweba dagiti ginatang nga "investment products" kas ti resibo, kontrata, sertipikasyon ti partisipasyon, ken dadduma pay.
Para kadagiti sabsabali pay nga impormasyon, mabalin yo nga basaen dagiti nakasurat sadiay website iti BSP (www.bsp.gov.ph), SEC (www.sec.gov.ph) ken IC (www.ic.gov.ph).

Para kadagiti dadduma pay a saludsod, mabalin yo a kasao dagitoy sumaganad:

The Head
Financial Consumer Affairs Group, CSSS, Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: - Tel.No.: local 2584; (DL)

The Director
Corporation Finance Department
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SEC Bldg. EDSA, Greenhills, Mandaluyong City
E-mail: - Tel. No.:

The Head
Public Assistance and Information Division
INSURANCE COMMISSION, 1071 United Nations Ave., Manila 1000
E-mail: - Tel. No.: to 70 local 103 or 104